Hellesnesevise meldinger

Thursday, November 30, 2006

Der skulle vi ha vøri...

Debatten om norsk deltakelse i NATOs krig i Afghanistan, og om norges holdning til de palestinske sjølstyremyndighetene er to gode eksempler på hvorfor det hadde vært en God Ting for venstresida om RV hadde klart å komme inn på Stortinget ved siste valg. Det går også inn i den løpende debatten mellom ymse folk på venstresida om SVs og RVs rolle i norsk politikk.


Debatten om de norske styrkene i Afghanistan har et smått surrealistisk preg. Realiteten, slik den ser ut for meg, er at Norge er (til oss å være) en ekstremt lojal og aktiv støttespiller for USAs krig i Afghanistan. Vi har det største enkeltbidraget av styrker målt opp mot folketall av alle NATO-land, og vi tar stadig på oss nye oppgaver, nå sist å drifte flyplassen i Kabul. De av oss som mener at Norge ikke har noenting med å delta i okkupasjon og krig i sentral-Asia ser dette som et stort problem. Men på Stortinget er det andre boller: Det som finnes av opposisjon der griner over hvor LITE Norge gjør. Og på ytterste venstre flanke finner vi SV, som har som foreløpig politikk at det er greit at Norge deltar i NATOs massive militærstyrke i Afghanistan, så lenge vi ikke er med der det er mest slåssing. (*)

Det samme ser vi i Palestinaspørsmålet: Norge deltar i en skammelig boikott av palestinernes lovlig valgte regjering, og er med på å påføre palestinerne store lidelser. Som Øystein Grønning skrev i Klassekampen mandag:
  • Vi har lykkes i å la Israel intensivere lovstridig anneksjon, kolonisering og murbygging.
  • Vi har lykkes i å intensivere oppsplittinga av Vestbredden i enklaver
  • Vi har lykkes i å framtvinge en kollaps i palestinsk økonomi
  • Vi har bekrefta at vi støtter to standarder i verdenssamfunnet; én for Israel og én for araberne.
Men er de borgerlige fornøyde? Hå nei, vi gjør slett ikke nok for å straffe de slemme palestinerne ifølge dem. Og på ytterste venstre fløy finner vi SV, som har oppgitt alle tanker om boikott av Israel, og erkjent nederlaget i regjeringa ovenfor pro-Israel-folka i Ap og Sp.

I disse sakene blir SV "venstreekstremister" når de ikke vil ligge nesegruse overfor Israel eller USA - innafor den klamme, kalde utenrikspolitiske konsensusen på Stortinget tolereres ikke avvik.

Tenk om Torstein Dahle hadde sittet på Stortinget for RV! Da hadde det ikke eksistert noen tverrpolitisk utenrikspolitisk konsensus på tinget. Det hadde vært noen som hadde sagt at ikke bare skal vi ikke sende spesialstyrker til sør-Afghanistan, men alle norske soldater skal UT av landet. Og noen på tinget hadde tatt til orde for boikott av Israel, og støtte til palestinerne. Dette hadde åpenbart gitt større spillerom for venstresida i både SV og Ap, som kunne tillatt seg å snakke åpnere, i trygg forvissing om at de IKKE er "ekstremistene" på tinget.

Nå har jeg bare snakket om utenriks. Men prinsippet gjelder i alle andre saker, enten det dreier seg om gasskraft, kommuneøkonomi eller flyktningepolitikk: RV på tinget ville ha økt bredden i den politiske debatten, og dermed styrka venstresida. For meg framstår det som veldig klart at det ikke er tilstrekkelig for sosialister i Norge å ha bare SV - det trengs et alternativ til venstre. Noe å huske på til 2009?

(*)Ja da, jeg vet at det er betydelig intern opposisjon i SV på dette spørsmålet. Men dette er nå en gang partiets linje så langt...

Monday, November 27, 2006

Kristent Konservativt Statsparti

Eg må innrømma at eg vart temmeleg irritert under frukosten i dag. No er det mange grunnar til å bli irritert - krigen i Afghanistan, den pinglete klimapolitikken til omtrent samtlege i vesten, eller at eg har gløymt å kjøpa inn kaffi. I dag var det politisk kvarter på NRK, der eg fekk opplyst at grasrota i Ap vil halda på statskyrkja.

Det er deprimerande å høyra. Ap-folket vil altså at vi skal halda på ein antikvert og menneskerettsstridig kobling mellom stat og religion, det skal vera oss og Iran liksom. Argumentasjonen til dei lokale Ap-folka gjer det ikkje betre:
"Takhøyden i kirken vil bli lavere dersom det kommer et helt eller delvis skille, og dette vil føre til at jeg vil døpe færre barn", seier Ap-mann og prest Knut Sand Bakken. Men ikkje å fortvila, presten kan forsikra oss om at det ikkje er noko problem med statleg religionstvang: "Det er religionsfrihet i dette landet i dag."

Nei, Bakken, det er faktisk ikkje religionsfridom når muslimar, buddhistar eller ateistar vert tvangsinnmeldt i ei kyrkje dei ikkje vil vera med i. Ta mi historie som døme: Eg er fødd av to ateistiske foreldre, begge utmelde av statskyrkja. Eg vart ikkje døpt, og har seinare konfirmert meg borgarleg, og vore med i Human-Etisk Forbund i mange år. Jamvel var eg altså registrert som medlem i Den Norske Kirke, fann eg ut då eg ringte dei for litt over eitt år sidan. Eg finn det avskyeleg å bli ufrivillig teke til inntekt for ein organisasjon eg ikkje delar syn med, spesielt sidan eg aldri har ytra noko ønskje om å vera med.

Det er ei kjent sak at folk i Noreg er mindre religiøse no enn for nokre tiår sidan, noko som speglar seg i synkande oppslutting kring gudstenesta i kyrkjene. Eg syns dette er ein ubetinga God Ting. Dess mindre folk bryr seg om kva som står i støvete gamle bøker, og meir om kva som faktisk skjer i den verda vi lever i, dess betre. For all del, om nokon ønskjer å tru at Gud skapte verda på 6 dagar, eller at dinosaurane vart utsletta av syndefloden, eller vil støtta ein gud som er glad i folkemord og syns kvinner og homsar er kjipe saker, så skal ikkje eg nekta dei det. Men dei skal for pokker ikkje gjera det i mitt namn, eller i namnet til den staten eg bur i!

Hadde vi gått over til at kyrkja vart som ein kva for helst annan medlemsforeining, ville nok medlemstalet stupt, og det grin ikkje eg over. Men ville så dette ført til ei meir konservativ kyrkje, der døra vart stengd for kvinner og homsar osb? Kanskje, det ville vel mest av alt vera avhengig av kva dei som var med i kyrkja meinte. Sånn er det med demokrati. Kanskje ville det ført til splittingar i kyrkja, kva veit eg?

Hovudpoenget er uansett at vi ikkje treng statskyrkja. Til noko som helst. La dei som er religiøse halda på med sine religiøse riter, eller laga organisasjonar som dei lyster. Men hald meg og oss andre trulause utanfor!

Eg vonar verkeleg at Ap-folket tek til vettet og skjønar at statskyrkja høyrer fortida til.

Friday, November 24, 2006

Statistikk-snadder

Dei som kjenner meg har sikkert lagt merke til at eg har utvikla ein ny nerdete side (i tillegg til dei eg allereie har...): Eg har fått ein pasjon for statistikk. Alt som kan samlast, kategoriserast og målast i form av tal i tabellar er gode greier, i alle fall når det kan bli brukt politisk. Derfor tenkte eg det var på tide å koma ut av skapet, og innrømma det opent:
Eg heiter Pål Hellesnes, og eg er ein statistikkoholikar!

Fordelen for slike som meg er at stoffet vi er avhengige av er massivt, og lett tilgjengeleg. Ikkje berre det, men vi har til og med offentleg tilbod for misbruket: Statistisk Sentralbyrå. SSB er som ein pusher med dårleg forretningssans:
- PSST! Vil du ha noko statistisk informasjon?
- Hmmm, kva kostar det?
- Ingenting!
- Første gongen nei, men du kjem sikkert til å flå meg etter kvart...
- Nei, her er alt gratis. Du skal slippa å koma til meg for det, eg kan senda deg det jamnleg i staden.
Det eg talar om er sjølvsagt "Statistikknyheter fra Statistisk sentralbyrå", ei deilig lita greie som ein kan få på epost om ein vil. Eg fekk nettopp ei ny utgåve.

Blant alle dei ulike sakene var det ein som vekte interesse:
"Byggearealstatistikk, 3. kvartal 2006
Flere nye fritidsbygninger

I løpet av årets første tre kvartaler er det igangsatt 429 000 kvadratmeter bruksareal til fritidseiendommer, en økning på 71 000 kvadratmeter, eller 19,8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor."

Så de det? 19,8% fleire "fritidseiendommer"! Dæven det er auke gitt. Til samanlikning kan SSB opplysa at boligbygginga har auka med 6,1%.
Her er nokre tankar som føyk gjennom hovudet mitt når eg så tala:
- Kven er alle desse som byggar hytter så det luktar svidd?
- Kvifor er det slik at bygging av fleire skular, barnehagar, jernbane eller sjukeheimar er umogleg av di det vil skapa utilbørleg press i økonomien, medan det er heilt greit med massiv bygging av hytter? (Eg kan legga til at næringsbygg også aukar, med 9,3%! Så kjøpesentre går også greit for økonomien)
- Kunne vi kanskje gjort noko med dette?

Wednesday, November 22, 2006

Gratis kollektivtrafikk er lønnsomt

Det er deprimerende å lese hvor lite visjonære trafikkforskerne ser ut til å være. Som svar på SVs glimrende forslag om å utrede gratis kollektivtrafikk i Oslo, hevder Jon Terje Bekken ved Transportøkonomisk Institutt at det ikke vil gå, fordi kollektivnettet ikke vil ha stor nok kapasitet, og politikerne ikke vil bevilge nok penger til driften.

Det Bekken ikke tenker på er alle de samfunnsmessige besparelsene ved et slikt prosjekt. Det er opplagt at en overgang fra privatbil til kollektivtransport vil føre til mindre belastning på vegnettet, og dermed mindre behov for voldsomme investeringer i nye veger. Videre vil det føre til reinere luft i byen, og dermed færre som sliter med helseplager pga forurensing. Sist men ikke minst er kollektivtransport beviselig mye tryggere enn privatbil, noe som vil innebære færre ulykker. Færre ulykker vil være bra både fordi det sparer mennesker for lidelse, men også fordi det sparer det offentlige for penger til sykehusbehandling.

En seriøs utredning av gratis kollektivtrafikk må ta med alle slike spørsmål. Jeg er ikke i tvil om at det vil være svært samfunnsmessig økonomisk lønnsomt å innføre gratis reise med trikk, buss og t-bane. La oss tenke nytt og miljøvennlig nå – gi forslaget en sjanse!