Hellesnesevise meldinger

Wednesday, June 14, 2006

Planøkonomi, no også for høgresida...

Det er ikkje alltid like greit når ideologiske standpunkt skal bryna seg mot røyndomen. Røyndomen kan ha det med å vera vrang, og ikkje oppføra seg slik det ideologiske kartet skildrar. Dette har jo m.a. mi eiga rørsle opplevd, t.d. når våre rosenraude oppfatningar av Kina møtte den kalde og harde røyndomen. Det kan gjera vondt, men vonleg kan ein også læra noko av det.
Men det var altså ikkje oss sjølv det skulle handla om denne gongen, men høgresida, representert med flaggføraren sjølv: Høyre. Høyre er eit parti for meir marknad, mot sterk offentleg styring. Idealet er at marknaden vil sørga for mest mogleg effektiv organisering av samfunnet, om det får virka mest mogleg fritt, og dermed mest mogleg velstand for folk. Dei skriv på heimesida si:


Det offentlige skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. (...) Nøkkelen til verdiskaping, trygge arbeidsplasser og fortsatt velferd ligger i et godt fungerende privat næringsliv, redusert byråkrati, færre reguleringer, bedre kommunikasjoner, økt satsing på utdannelse og forskning og reduserte skatter og avgifter.

I Oslo er det ein fri marknad når det gjeld etablering av kioskar. Det har dei fleste som bur her fått med seg, i og med at ein ikkje kan gå ti skritt utan å støta på anten ein Narvesen, ein Deli de Luca, eller ein 7-11-kiosk. Dette har fått leiaren for St.Hanshaugen Høyre, Helge L'Orange, til å reagera:

Situasjonen i kiosknæringen i Oslo er alvorlig. Arbeidsdagene til kioskbetjeningen blir stadig lenger, inntjeningen stadig dårligere og kvaliteten synker. Dette er en utvikling som må snus. Siden 1999 har antallet kunder pr kioskkvadratmeter gått kraftig ned. Hovedforklaringen er et økende antall kiosker uten at antallet kunder øker tilsvarende. Hadde kommunen tildelt kioskløyver, kunne den bestemt antallet kiosker. Da kunne kommunen sørget for at markedet ville fungere, at kundene blir fornøyde og at næringen får rimelige kår.

Det er behov for å sette i verk strakstiltak som hindrer en ytterligere forverring av næringens betingelser inntil det er foretatt en total gjennomgang av Oslos kioskpolitikk. Derfor foreslås en midlertidig stans i etablering av kiosker, at det opprettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for næringen, brukerne og kommunen som skal foreta en gjennomgang av situasjonen, og at det utredes hvilke kvalitetskrav som kan stilles til næringen hva gjelder opplæring og oppfølgning av den enkelte kioskekspeditør.

Ikkje nok med at L'Orange ropar varsku for dei tilsette sine vilkår, St.Hanshaugen Høyre har også krav til streng regulering av kioskmarknaden:

På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag:

1. Det innføres en midlertidig stans i etablering av kiosker, og nedsettes en arbeidsgruppe med representanter for næringen, brukerne og kommunen for å gjennomgå Oslos kioskpolitikk. På bakgrunn av arbeidsgruppens arbeid bes byrådet fremme sak for bystyret.

2. Byrådet bes utrede hvilke kvalitetskrav som kan stilles til næringen hva gjelder opplæring og oppfølgning av den enkelte kioskbetjent ved fremtidig tildeling av kioskløyve.

Høyre vil altså, i staden for å la marknaden styra kiosktilbodet, at eit politisk vald organ (bystyret og byrådet) skal gripa inn og NEKTA nye kiosketableringar. I tillegg skal ein stilla konkrete krav til vilkår for dei tilsette, før løyve vert gitt.

No er det jo opplagt at St.Hanshaugen Høyre ikkje primært grin over dei stakkars kiosktilsette - det er nok meir dei som DRIV kioskane dei er uroa over - konkurransen går nok kraftig ut over lønsemda, vil eg tru. Men jamvel har altså det konkrete utslaget av ein fri marknadsstyring på eitt konkret samfunssfelt fått høyrefolk til å ropa på planøkonomiske tiltak.

Det er slett ikkje ofte ein kan seia slikt til Høyre, men VELKOMEN ETTER!

2 Comments:

  • Hehe, morsom lesing, Pål. Ironisk kan man trygt si.

    By Anonymous Jens, at 11:26 PM  

  • Jeg vet ikke hva Jens syns var morsomt, men personlig har jeg problemer med å holde tilbake latteren som bobler opp når jeg leser analysen av Helges leserbrev. Har det slått noen at det kan ha vært en aldri så liten ironisk kommentar, f.eks. til venstresidens ønske om å reversere konkurransen innen drosjenæringen...?

    By Blogger whistoslo, at 12:26 AM  

Post a Comment

<< Home